ผลิตภัณฑ์การลงทุน

นโยบายเน้นเติบโต ผลตอบแทนคาดหวัง (8%-15%)

Intelligence Fund Flow Allocation

Profit +18.25% • year

  • Fee: 1% / 1%
  • Profit sharing: 30% / 70%
  • Past performance +18.25% per year

นโยบายการลงทุน

กลยุทธ์เป็นการผสมผสานระหว่างการจัดพอร์ตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ควบคู่กับการปรับพอร์ทการลงทุนอย่างทันท่วงทีตามการไหลของกระแสเงินลงทุน ดังนี้
• Mean Reversion Play เลือกกองทุนหรือสินทรัพย์ที่ยังมีราคาถูก (Undervalue), มี Upside สูง, มีอัตราผลตอบแทน ที่คาดหวังสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอัตรา Discount สูง โดยรอทำกำไรในจังหวะที่สินทรัพย์ที่เลือกลงทุนกลับขึ้นไปในบริเวณที่สูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยราคาที่เหมาะสม
• Inverse Correlation Strategy เน้นการกระจายการลงทุนในกองทุนที่มีสหสัมพันธ์ต่างกัน หรือกองทุนที่เป็น Market Neutral เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต โดยรวมจากเหตุการณ์ผิดปกติของตลาดโลก
• Global Macro Diversification เป็นการ Rebalance position โดยจับสัญญาณตลาดจากภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย Momentum Factor Investing ตามระบบ Data Analytics ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของทางบริษัท
ตัวอย่างการจัดพอรทลงทุน
รายละเอียดการปรับพอร์ต
ด้วยการบริหารแบบ Active Management จึงมีการติดตามสถานการณ์การลงทุนตลอดเวลา โดยจะพิจารณา Rebalance Portfolio (ปรับสมดุลพอร์ต) ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของตลาด
พอร์ตนี้เหมาะกับใคร
ผู้มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individual : HNWI) ที่ต้องการผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ทำตามได้ทันที มี Notification ส่งไปหาเวลาต้องปรับพอร์ต หมดปัญหาการดูแลไม่ทั่วถึง
ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง เน้นสร้างพอร์ตให้เติบโตในระยะยาว
ผู้ที่เข้าใจความผันผวนของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นเติบโต, High Yield Bond, Alternative Asset
ผู้ที่รับทราบว่าจุดเริ่มต้นการลงทุนที่ต่างกัน มีผลต่อผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
ผู้ที่เชื่อในหลักการกระจายความเสี่ยง
ตัวอย่างพอรทกองทุนส่วนบุคคล (position @2023-2024)
การลงทุนขั้นต่ำ: 10,000,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทุนขั้นต่ำ: 10,000,000 บาท
;